Stiftelsen

LATEST GIGS

13 AUGUST

2015

World Tour 2015

Amazin Club - 123 Peter Pan Street, London, UK

€30

PLATINUM AREA

06 JULY

2015

Magic World Tour 2015

King's Theater - 120 Harry Road, London, UK

€10

OPEN AREA

30 JUNE

2015

Music State

Lion Square 3A Elizabeth, London, UK

€20

PLATINUM AREA


Saltholmen Fyr eies av Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon som består av Lillesand Kommune, Lillesand Sparebank og Saltholmens Venner. Stiftelsen leier ut fyret til Saltholmens Venner.VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SALTHOLMEN FYRSTASJON


§ 1 Formål

Formålet med stiftelsen er å

- bevare Saltholmen Fyrstasjon (heretter kalt Fyret) som en kulturhistorisk

viktig del av Lillesands identitet,

- fremme og sikre allmennhetens tilgang til holmen og bygningene

- sikre at holmen eller bygningene aldri kommer på privates hender i form av

fritidsbolig/bolig, samt

- legge til rette for aktiviteter på Fyret som gjør det mulig å foreta de nødvendige

investeringer for videre bevaring. Slike aktiviteter kan være omvisninger, utleie til

overnatting, utleie til kursopphold, utleie til andre arrangementer, kunstutstillinger,

cafedrift eller lignende, konserter og annet som styret finner hensiktsmessig.


Stiftelsen skal jobbe for å gjøre aktivitetene på fyret kjent for allmennheten.

Stiftelsen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av fyret.


Stiftelsen er nonprofit, slik at det ikke skal deles ut utbytte. Overskudd som aktivitetene på Fyret avstedkommer skal føres tilbake til Fyret i form av dekning av vedlikeholdsutgifter, investeringer, arrangementer og annet.


§ 2 Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og representer stiftelsen utad. Stiftelsen har intet årsmøte, generalforsamling eller lignende. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.


Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er solidarisk ansvarlig for gebyr som skulle oppstå som følge av manglende eller forsinket innsending av revisorgodkjent regnskap til regnskapsregisteret.


Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.


Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.


Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, hvis ikke vedtektene stiller strengere krav. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Stiftelsen skal ha et styre bestående av 3 medlemmer med personlige vararepresentanter. Lillesand Kommune oppnevner 1 medlem med vararepresentant, Lillesand Sparebank oppnevner 1 medlem med vararepresentant og 1 medlem med vararepresentant velges av Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner når denne er opprettet.Styret velger selv sin leder.


Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, medlemmet fra LK likevel for en fireårsperiode til 30.6. året etter lokalvalg. Et styremedlem blir stående i vervet inntil nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.


§ 3 Rettigheter til oppretterne

LSF har disposisjonsrett til å benytte Saltholmen til start- og målområde for regattaer.


§ 4 Omdanning

(se tidl. om forbehold i avtale LK:LSF pkt 1A)

Med omdanning menes endring av vedtekter, oppløsing/avvikling av stiftelsen, sammenslåing med andre stiftelser eller oppsplitting i flere stiftelser. Omdanning kan kun foretas etter samråd med oppretterne, der disse har gitt sitt samtykke. Mindre vesentlige endringer i vedtekter kan gjøres av styret uten samtykke av oppretterne. Oppløsing/avvikling krever 2/3 flertall i styret. Andre avgjørelser krever simpelt flertall.

Hvis stiftelsen skal oppløses og avvikles skal kreditorer kontaktes og kreditorvarsel utstedes.

Kreditorer skal motta oppgjør og avviklingsregnskap utarbeides.

Avvikles stiftelsen vil rettighetene på Saltholmen (bygningene, festekontrakten) tilfalle

Lillesand Kommune. Hvis det da eller ved oppløsning av stiftelsen på et tidligere tidspunkt er midler i stiftelsen, skal disse gå til allmennyttige formål i Lillesand (med forbehold om Stiftelsestilsynets samtykke).


§ 5 Åpent for allmennheten

Fyret skal holdes åpent for allmennheten i tråd med disse vedtekter – uansett eier.


§ 6 Særlige vilkår:

Hvis klausulene i avtalen mellom LSF og LK om fremdrift i arbeidet med klubbhus og

sjøsportssenter som danner basis for stiftelsen i vesentlig grad misligholdes, kan partene kreve at stiftelsen oppløses og midlene og rettighetene på Saltholmen (ev. eiendomsrett og festekontrakt) tilbakeføres til oppretterne iht opprinnelig fordeling, forutsatt samtykke fra stiftelsestilsynet. Tilbakeføringen må da skje innen 31. desember 2013.


§ 6 Stiftelsestilsynet

Stiftelsen er underlagt Stiftelsesloven og er under tilsyn av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Copyright @ All Rights Reserved