Venneforeningen

Har du lyst til å engasjere deg i fyret? Bli medlem i Saltholmens Venner


Venneforeningen er åpen for alle, og vi er hele tiden på utkikk etter nye medlemmer.


BLI MEDLEM!

Send navn, e-post, telefonnummer og adresse til berit@saltholmen.no


MEDLEMMER FÅR:

- informasjon om det som skjer

- invitasjon til arrangementer og aktiviteter på Saltholmen


Årsavgift: 200,-

Familiemedlemskap: 400,-

KONTO: 2850.12.32280STYRET

Johannes Vallesverd

Grete Nyhaven

Åsne Svendsen

Pernille Usterud-Svendsen (kunstansvarlig)

Julia Bergmann

Hans Christian Garman Johnsen

Jan Nielsen

Berit Eide Johnsen (kasserer)

Jakob og Randi Spillekom

Elin Bugge

Ingrid Skibelid

Susanne Lavik

Bjørn Egil Hansen


VEDTEKTER FORENINGEN SALTHOLMEN FYRSTASJONS VENNER


1. FORMÅL

Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner skal være en åpen og ideell medlemsforening bestående av personer som er engasjert i Saltholmen fyrstasjon og som ønsker å være med på, støtte og/eller holde seg oppdatert om aktiviteter på Saltholmen.


Foreningens aktiviteter vil være knyttet til daglig drift og arrangementer på Saltholmen fyrstasjon. Foreningen skal legge til rette for aktiviteter slik som omvisninger, utleie til overnatting, utleie til kursopphold, utleie til andre arrangementer, kunstutstillinger, cafedrift eller lignende, konserter og annet som foreningen finner hensiktsmessig.


2. FORHOLDET TIL STIFTELSEN SALTHOLMEN FYRSTASJON

Foreningen inngår en leie og driftsavtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon. Venneforeningen vil ut fra avtalen ha fortrinnsrett til daglig drift og tilretteleggelse av aktiviteter på Saltholmen.


Foreningen inngår en avtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon, som regulerer foreningens rettigheter og plikter på Saltholmen. Avtalen vil forutsette et nært samarbeid mellom de to. Ved større endringer i driftsfokus forelegges saken for Stiftelsens styre. Ved endringer i driftsfokus som truer allmennhetens tilgang eller som for øvrig er i strid med stiftelsens formål, skal stiftelsens styre avikle avtalen.


Foreningen skal i samarbeid med stiftelsen jobbe for å gjøre aktivitetene på fyret kjent for allmennheten.


3. MEDLEMMER

Foreningen er en åpen forening der alle som ønsker å fremme foreningens formål kan være medlem. De som bidrar med gaver over 10 000 kroner til grunnkapitalen i Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon får automatisk livsvarig medlemskap i foreningen.


4. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes til kroner 200 per år og 100 kroner for LSF medlemmer. 400 for familiemedlemskap.


5. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det skal godkjenne årsrapport, regnskap, evt. vedtektsendringer samt budsjett og velge styre. Årsmøtet fastsetter kontingent.


6. STYRE

Styret har minst fem styremedlemmer. Hver velges for to år av gangen, dog slik at to velges det ene året og tre det andre.


7. SÆRLIGE FORHOLD

Hvis Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon tilbakeføres eller avvikles, så skal også foreningen avvikles. Foreningens midler og aktiva overføres da til stiftelsen før avvikling.


Foreningen registreres i foreningsregisteret i Brønnøysund.
Copyright @ All Rights Reserved

Fyrlyktrommet

Sommeren 2017

.

Spisestuen

LATEST GIGS

13 AUGUST

2015

World Tour 2015

Amazin Club - 123 Peter Pan Street, London, UK

€30

PLATINUM AREA

06 JULY

2015

Magic World Tour 2015

King's Theater - 120 Harry Road, London, UK

€10

OPEN AREA

30 JUNE

2015

Music State

Lion Square 3A Elizabeth, London, UK

€20

PLATINUM AREA